Vakıf Senedi
BİTLİS EĞİTİM VE TANITMA VAKFI SENEDİ

Vakfin Adi
 Madde 1: Bu vakıf senedi ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı  kurulmuştur. Vakfın kısa adı BETAV’dır.
 Vakfin Merkezi̇
 Madde 2: Vakfın merkezi Ankara olup, adresi Selanik Cad. No:17/13 Kızılay / ANKARA’dır.
      İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKIF AMACI

Madde 3: Vakfın amaçları;

a) Lise ve Dengi okullardan mezun olup, öncelikle tıp ile teknik dallarda öğrenim yapan üniversite ve yüksek okullara kaydını yaptıran, ancak öğrenim yapma olanağından maddi yönden yoksun bulunan öğrencilerle hangi eğitim düzeyinde olursa olsun Vakıf Yönetim Kurulunun yardıma lâyık gördüğü öğrencilerin her türlü eğitim öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak,
 
b) Okul, yurt, lojman, eğitim, spor ve sağlık tesisleri  yapmak, üniversite ve yüksek öğretim kurumlarının oluşturulması ve kurulması için girişimlerde bulunmak suretiyle Türk Millî eğitimine katkıda bulunmak, kurulmuş, kurulacak ve yapılacak bu eğitim tesislerinden en az %10 kapasitesinin yetenekli ancak maddi imkândan yoksun öğrencilere sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10’unun maddi imkânı olmayan hastalara tahsisini sağlamak,
 
c) Ülke düzeyinde karşılıklı yardımlaşma ve sosyal yardımlaşmayı sağlamak amacı ile toplantı, konferans, sergi, fuar ve seminerler düzenlemek sureti ile Atatürk İlkelerine bağlı millî ve manevî değerlere saygılı bir toplum oluşturulmasına yardımcı olmak,
 
d) Tarihî ve kültürel zenginliklerimizin ülke içinde ve dışında tanıtımı için gerekli tedbirleri almak, bunların korunması ve saklı olanlarının ortaya çıkarılarak istifadeye sunulması konusunda devlete yardımcı olmak,
 
e) Tarımsal ürünlerin üretiminin geliştirilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve kalkınma plânı ile yıllık programlar doğrultusunda gerekli yatırımlarda bulunmak,
 
f) Doğal kaynaklarımızı Vakfın yararına üretime dönüştürülmesini sağlayacak yatırımlar yapmak ve bunların çalıştırılmasını sağlamak veya tesislerin işletilmesini açık ilânlı ihalelerle kiraya vermek ya da bu türdeki tesislere iştirak etmek,
 
g) El sanatlarımızın geliştirilmesi ve el sanatları ürünlerinin tanıtımı, pazarlanması için gerekli tedbirleri almak,
 
ğ) Ülkemizin karakteristik özelliklerinin tanıtılmasını, turizm yatırımlarının yapılmasını ve teşviğini temin etmektir.
 
h) Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve özel teşebbüslerle iş birliği yapmak, tesisler kurmak, kurulmuş tesislere ortak olmak, bunları işletmek,
 
Amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olacak ekonomik, ticari ve sanayi tesisleri kurmak, işletmektir.
Vakıf; Kanunlar ve vakıf senedi hükümleri dairesinde yasaların verdiği bütün haklardan faydalanma ve bunları kullanma yetkisine sahiptir. Kuruluş amacına uygun tüm hakları ve mal varlıklarını kazanabilir. Yargı organları önünde davacı, davalı ve müdahil olabilir.
 
Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için;
Her türlü akit ve tasarruflarda bulunabilir; Bu amaçla taşınır ve taşınmaz malları ayni ve fikri hakların, vasiyet ve hibe yolu ile temellük etmeye, inşa ve satın alma, geri alma suretiyle temellük ve tasarrufa, kiralamaya, kiraya vermeye, almaya, kat mülkiyeti, kat irtifakı kurmaya, gelirlerini tahsil ve vakıf amaçları için sarfa ve kullanmaya yetkilidir.
       
Vakıf gerçek ve tüzel kişiler tarafından amacına, yasalara ve senet hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla yapılacak tahsisleri, bağışları kabul ve yönetebilir. Lehine tesis edilecek ipotekleri kabul edebilir. Sürekli gelir kaynağı sağlayabilmek için müstakil veya  kat karşılığı inşaat yapabilir veya yaptırabilir.
       
Ekonomik girişimlerde bulunabilir, işletmeler, ortaklıklar, tesisler kurabilir, mevcut ve bilahare çıkacak yasaların hükümlerine uygun olarak, gerek yalnız başına gerekse eğitim amaçlı vakıflarla ortaklaşa Bitlis’te ve Türkiye dahilinde özel okullar ve üniversiteler kurabilir.
        
Yetkili makamların izni ile bilimsel, kültürel ve sosyal yardım amacıyla, kurulmuş ve kurulacak fonlardan yardımları, bağışları ve hizmetleri kabul edebilir ve yönetebilir.        
VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4: Vakıf 3.madde de belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere,

 a-) Üniversite, yüksek okullarda öğrenim yapan muhtaç ve kimsesiz öğrencilere burslar verir, yurt binaları tesis eder, kitap, öğrenim, araştırma, araç ve gereçleri gibi imkânlar sağlar.

 b-) Eğitim, tanıtma ve sporu birlikte ele alan Vakıf, bunların yanı sıra Atatürk milliyetçiliğine uygun sporcu gençlerin yetişmesi amacıyla spor faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli tesislerin kurulmasına yardımcı olur.

 c-) Vakfa bağışta bulunanların yapmak istedikleri   yurt, okul ve benzeri tesise bağış yapanın adını vermek suretiyle özendirici her türlü tedbirleri alır, gerekli gördüğünde Vakfa maddi veya manevi katkıda bulunanlara, plaket verilmek suretiyle onurlandırılır.

 d-) Amaçları doğrultusunda olmak üzere diğer vakıflar, kamu kuruluşları, işletmeler ve üniversitelerle işbirliği yapar ve vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için taşınmaz mallar dahi almaya, satmaya, kiralamaya yetkili olduğu gibi bağış toplamaya, tarımsal, ticari, sanayi ve mali işler yapmaya, ortaklık kurmaya, ortaklıklara katılmaya ve kredi almaya yetkilidir.

 

 
VAKFIN GELİRLERİ VE İMKÂNLARI

Madde 5: Vakfın başlıca gelirleri şunlardır;
 a-) Ayni ve nakdi olarak yapılan şartlı ve şartsız bağışların kâr payı ve temettü gelirleri,
 b-) Taşınır ve taşınmaz mallardan, işletmelerden, ortaklıklardan sağlanacak gelirler ve kiralar,
 c-) Balo, yemek, konser, konferans, defile, piyango, kermes, sergi, fuar, kitap, dergi, gazete, araştırma ve benzeri faaliyet gelirleri,
 d-) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 e-) Dileyen gerçek ve tüzel kişilerin yıllık net 100 milyon liralık gelirlerinin üstündeki net gelirlerinin %3 üne kadarlık kısmının hibe olarak verilmesinden,
 f-) Vakıf hizmetlerinden yararlanarak eğitimini tamamlayanların dilekleri doğrultusunda yıllık gelirlerinin %1’i kadar yapacakları bağışlardan,
 g-) 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanunun müsaadesi dahilinde elde edilecek gelirler,
 

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 6: Vakfın ilk kuruluş mal varlığı, vakfa tahsis edilen 37.750.000.- Tl. dir. Bunun otuzyedimilyon Tl.’si vakfın öz varlığı olarak ayrılır. Diğer yediyüzellibin Tl.’si teşkilatlanma ve diğer ilk faaliyetler için ayrılmış olup, Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğün 37’nci maddesinde sıralanan yönetim ve idare masrafları ile vakıf gelirlerini artırıcı yatırımlara ayrılacak miktarlar dışındaki gelirlerin tümü vakfın amaçlarına tahsis ve sarf edilir. Vakfın ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları para, menkul ve gayrimenkulleri herhangi bir hukuki yolla iktisap edilebilir. Vakfın artan mal varlığından  bir kısmını veya tamamını öz varlığa ilâvesine Mütevelli Heyet tarafından karar verilebilir. Vakfın yönetimi, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinden %5’ini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyaçlara %15’ini vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan %80’ini ise vakfın amaçlarına tahsis ve sarf etmek zorundadır.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 7: Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
      a-) Mütevelli Heyet
      b-) Yönetim Kurulu
      c-) Denetim Kurulu
 

MÜTEVELLİ HEYET

Madde 8: Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan kuruculardan oluşmaktadır.
Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyetinin kararıyla seçim yapılır.
 
MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ
 Madde 9 : Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
    a-) Yönetim kurulunu seçmek,
    b-) Denetim kurulunu seçmek,
    c-) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
     d-) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
    e-) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
    f-) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı gibi herhangi bir ödeme yapılmaz,
    g-) Gerektiğinde vakıf senedinde ilâve ve değişiklikler yapmak,
    h-) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
    i-) Vakfın mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını, Türk Medeni Kanununa göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri itibari ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.
     j-) Vakfa ait taşınmazları almak veya satmak yeniden yapmak hibeleri kabul etmek hususunda  yönetim kurulunca alınan kararları inceleyip Vakfın amaçlarına en uygun düşecek kararları almak,
   
MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI
 Madde 10 : Mütevelli heyet her yıl Mayıs ayı içersinde olağan  olarak toplanır. Toplantı yeri ve gündemi yönetim kurulunca belirlenerek kurul üyelerine tebliğ edilir.
Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.
Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az  yedi (7) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
Madde 11: Mütevelli heyet, üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra nerede ve hangi tarihte yapılacağı ilk duyuruda belirtilir. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.
Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.
Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.
Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU

 Madde 12: Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilen sekiz  asil ve üç  yedek üye ile Bitlis Valisinden oluşur.
            Bitlis Valisi Yönetim Kurulunun daimi ve değişmez asıl üyesidir. Diğer üyeler gibi sadece bir oy hakkı vardır. Bu fıkra değiştirilemez.
 Yönetim kurulu üyelerden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Bitlis Valisi ile birlikte dokuz asil üyeden oluşan Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir başkan, birden çok başkan yardımcısı ve bir muhasip üye seçerek görev taksimi yapar.
    Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.
     Yönetim kurulu toplantılarına geçerli mazereti olmadan arka arkaya altı (6) toplantıda bulunmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Ancak Bitlis Valisine bu konuda istisna tanınır.
      Toplantı yeter sayısı beş (5) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.
      Yönetim Kurulu yedek üyeleri istedikleri zaman yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, öneride bulunabilirler, fakat oy kullanamazlar.
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 Madde 13 :Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
     Bu sıfatla yönetim kurulu :
     a-) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
     b-) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
      c-)  Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
     d-) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
     e-) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
     f-) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
     g-) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
     h-) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
      i-) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
      j-) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
      k-) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
      l-) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
 

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 14 : Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde, kendi üyelerinden bir veya birkaçını, memur ve memurlarından herhangi birini veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye yetkili kılabilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 13 :Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
     Bu sıfatla yönetim kurulu :
     a-) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
     b-) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
      c-)  Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
     d-) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
     e-) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
     f-) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
     g-) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
     h-) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
      i-) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
      j-) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
      k-) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
      l-) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
 

DENETİM KURULU

Madde 15 : Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek üç (3) kişiden oluşur. Ayrıca bir (1) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır.
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinden yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az  on beş (15) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.
 

GENEL SEKRETER

Madde16: Yönetim kurulu, ilk toplantısında Vakıf Genel Sekreterini tayin eder. Vakıf Genel Sekreteri, Vakıf idare teşkilâtının ve profesyonel kadronun amiridir. Yönetim kurulu kararlarının uygulanması, yönetim kurulu ve Mütevelli Heyet sekreterya hizmetlerinin düzenlenmesi Genel Sekreterin görevleri arasındadır.
Genel Sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Oy hakkı yoktur.
 

HALEF TAYİNİ

Madde 17 : Mütevelli heyet üyesi olan gerçek kişilerin ölüm ve istifa gibi nedenlerle üyeliklerinin boşalması halinde, yönetim kurulunun teklifi  ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır.

VAKFIN DAĞILMA TASFİYESİ

Madde 18 : Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine hukuken veya fiilen imkân kalmaması hâlinde yönetim kurulunun teklifi ve Mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile vakfın dağılmasına karar verilir. Bu durumda tasfiye sonucu kalan mal varlığı, Bitlis İli Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’na devredilir.

MÜTEVELLİ HEYET LİSTESİ

5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanuna Göre Düzenlenmiştir.

a-) KURUCULAR
1-) CEMİL ÖRNEK
2-) KÂMRAN  İNAN
3-) CEMİL ÖZGÜR
4-) BEYCAN SARAYLI   
5-) MUSTAFA YILDIRIM
     Bitlis Özel İdare Temsilcisi
6-) NAZMİ HAŞEMOĞLU
7-) NAZMİ KÜRÜM
8-) FAİK TARIMCIOĞLU
9-) CEMİL HASPOLAT
10-) CAHİT BİNGÖL
11-) M. KENAN AKIŞIK
12-) NURİ AKÇAM
13-) CEMAL BAYSEFEROĞULLARI
14-) İRFAN CENKÇİ
15-) H. TAHSİN ÖZDEMİR
16-) Y. TAHSİN AKA
17-) YÜCEL ÖZDEMİR
18-) EJDER KARAYILANOĞLU
19-) Y. ZİYA ZÜLFİKAR
20-) İLHAMİ NALBANTOĞLU
21-) VİLDAN TINAR
22-) NEZİR FERHANOĞLU
23-) NURİ OTO
24-) KADRİ İVEGEN
25-) ŞABAN ALTINEL
26-) REMZİ DİLAN
27-) MUZAFFER AHLAT
28-) ENVER ATUK
29-) ORHAN UYSAL
30-) ALİ ORHAN GERÇEK
31-) NURULLAH KADİRİOĞLU
32-) ŞABAN FIRAT
33-) YAŞAR OKUMUŞ

b-) EKLİ MÜTEVELLİ HEYET
34-) AHMET HİLMİ EREN
35-) M. SEMİH EREN
36-) ORHAN AYHAN
37-) ORHAN ÇETİN
38-) M. ERDAL EREN
39-) NAİF OTO
40-) SABRİ HAŞEMOĞLU
41-) COŞKUN ZIRHLI
42-) HAMZA ZÜLFİKAR
43-) UĞUR BARUT
44-) NİHAT GENCER
45-) FERRUH ZÜLFİKAR
46-) ÇETİN BİNGÖL
47-) SEDAT ÖZCAN
48-) NEJDET OTO
49-) ÖMER KARAYILAN
50-) GÜVEN ÖZATA
51-) HÜSAMETTİN BİLGEN
52-) SAİT BAYDUR
53-) HİKMET GÖKNAR
54-) SEYFETTİN YALÇIN
55-) YUSUF HASPOLAT
56-) BURHAN ERCAN
57-) FEVZİ MÜFTİGİL
58-) BAHRİ YURDAER
59-) MEHMET ÖRNEK
60-) CEM ÖZGÜR
61-) CAHİT ÖZGÜR
62-) ZEKİ PEKER
63-) NİHAT ÖZDEMİR
64-) MURAT SARAYLI
65-) CESİM ÇELEBİ
66-) MEHMET GÜLTEKİNOĞLU
67-) M. NEZİR GENCER
68-) NİHAT GÜLÇİMEN
69-) SUAT SUBAŞI
70-) OSMAN DEMİR
71-) ABİT DANIŞMAN
72-) SUAT GÜLÇİMEN
73-) SADULLAH GENCER
74-) MEHMET Z. CANBAY
75-) FAHRİ ÜZEL
76-) METİN AKTOSUN
77-) A. ZEKİ ZÜLFİKAR
78-) DOĞAN CENKÇİ
79-) MEHMET Ş. MERİÇ
80-) NEZİR KARAKAŞ
81-) NURDOĞAN OTO
82-) NURULLAH ZÜLFİKAR
83-) HAMDULLAH DOĞRU
84-) SERVET KARAYILANOĞLU
85-) ERCAN ÇAVUŞOĞLU
86-) M. ALİ TURANLI
87-) NAİL YETİŞKİN
88-) YAŞAR BUHAN
89-) ABDURRAHMAN TEKTAŞ
90-) NECDET SÜNE
91-) ALİ RIZA BAŞAK
92-) NACİ EREM
93-) BESİM DURGUNLU
94-) NESİM HASPOLAT
95-) MURAT ŞAHİN ÖNDÜL
96-) CEMİL TAN
97-) ÇERKEZ ÇAM
98-) ENVER TAŞKESER
99-) EMRULLAH KALELİOĞLU
100-) ENVER DERİN
101) NURULLAH EREN
102-) VEYSİ GENCER
103-) BAYRAM ERDEŞİR
104-) SABAHATTİN ANTEP
105-) KUBİLAY AVCI
106-) ÜMİT ŞERBET
107-) ABDULKERİM OLCAY
108-) FETİN KAZANCI
109-) TEKİN BARUTÇU
110-) ENGİN ERTAÇ
111-) HAYRULLAH ARDA
112-) CEMİL OK
113-) KEREM GÜZLÜK
114-) HÜSEYİN GENCER
115-) MAHİR GÜNGÖRDÜ
116-) MEHMET HATİPOĞLU
117-) HAMDULLAH HATİPOĞLU
118-) CEMAL ATAMER
119-) ATİLLA ERSAN
120-) ŞAHİN ÜRGÜN
121-) HASAN ACAR
122-) HAMDULLAH EREN
123-) MEHMET EREN
124-) M. MARUF EREN
125-) KIYASETTİN EREN
126-) SUAT EREN
127-) MUSTAFA OKUMUŞ
128-) YAŞAR KİLERCİ
129-) KADRİ KÖSE
130-) VAHİT ÖRNEK
131-) ERDOĞAN VARIŞ
132-) KENAN FIRAT
133-) HASAN DALKIRAN
134-) NECMİ YILDIZ
135-) SEMİH ZÜLFİKAR
136-) BAHATTİN GÜRSESLİ
137-) KENAN HASPOLAT
138-) EMİR EREN
139-) NAHİT KİLER
140-) KEMAL ÇAVUŞOĞLU
141-) ABDULLAH ERDEŞİR
142-) EMRE EREN

 Sıralama, BETAV Karar Defterindeki sıraya uyularak yapılmıştır.
 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 19 : Vakıf, 903 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine tabidir.
 
Madde 20 : İlk Mütevelli Heyet toplantısı yapılıp Yönetim Kurulu teşekkül edinceye kadar, vakıf senedinde öngörülen temas ve işlemleri vakfın kuruluş muamelelerini, gerekli başvuruları ve mahkeme tescili gibi tüm işleri münferiden ve müştereken yapmaya takip etmeye, temsile ve sonuçlandırmaya, Kurucu Heyetçe görevlendirilen üye M. Kenan AKIŞIK ya da İrfan CENKÇİ yetkili kılınmıştır.